За детето

Програма „Детско здравеопазване“ НЗОК

Националната здравноосигурителна каса е разработила за децата от 0 до 18-годишна възраст програмата “Детско здравеопазване”. Тази програма се изпълнява от общопрактикуващия лекар на детето или от лекар специалист по детски болести. Тя определя всички профилактични дейности (прегледи, изследвания, имунизации), които са задължителни при наблюдението на растежа и развитието на детето – от раждането до 18-годишната му възраст.

 

Роди се дете!
– В родилния дом за него се полагат всички необходими грижи – прегледи, изследвания, манипулации.
– След 12-ия час новороденото се ваксинира против хепатит В, а 24 часа след раждането – и против
туберкулоза. На децата, родени извън стационар, задължително се прави ваксинация против тетанус.
– По преценка се провежда и ваксинация против полиомиелит (нулев прием).
Детето е изписано от родилния дом.
– Родителите трябва да изберат общопрактикуващ лекар за своето дете. Това може да бъде ВСЕКИ
ОБЩОПРАКТИКУВАЩ ЛЕКАР. За целта родителите трябва да вземат от районната здравноосигурителна
каса по местоживеене (РЗОК) регистрационна форма за първоначален избор на общопрактикуващ лекар.
Формулярът следва да се попълни, и заедно с Обменната карта, да се предостави на лекаря, избран от
родителите да се грижи за здравето на детето.
По желание на родителите за наблюдение по програма “Детско здравеопазване” може да бъде избран лекар
специалист по детски болести срещу издадено едно единствено направление за срока на наблюдение. Независимо, че в този случай детето се наблюдава от лекар специалист по детски болести, имунизациите се извършват от общопрактикуващия лекар на детето.
Избраният от родителите лекар посещава детето вкъщи.
– Той извършва обстоен преглед на новороденото в първите 24 часа след изписването му от родилния дом и
оценява психическото и физическото му състояние, съобразно възрастта му.
– Към избрания лекар на детето родителите трябва да се обръщат винаги, когато то има здравословен
проблем или се нуждае от консултация, изследване, домашно или болнично лечение, рехабилитация, както
и за предписване на лекарства.
– Родителите трябва да спазват дадените от лекаря указания по отношение на хигиенно-хранителния и
двигателен режим на детето.
– Наблюдаващият лекар (общопрактикуващ лекар или лекар специалист по детски болести) консултира
родителите по всички въпроси, свързани със здравословното състояние на детето и води неговото
медицинско досие.
До навършването на 18-годишна възраст наблюдаващият лекар извършва профилактични
дейности по програма “Детско здравеопазване” на НЗОК.
– Периодично, в съответствие с програмата, лекарят извършва необходимите прегледи и изследвания.
– Общопрактикуващият лекар на детето провежда имунизациите и реимунизациите, съобразно
Имунизационния календар на Република България. Той уведомява родителите на децата, подлежащи на
задължителни имунизации и реимунизации, за вида и за датата на поредната имунизация.
– В случай, че детето се наблюдава от лекар специалист по детски болести, имунизациите се извършват от
общопрактикуващия лекар на детето.
– Ако установи отклонения във физическото или психическото развитие на детето, наблюдаващият детето
лекар по програма “Детско здравеопазване” го насочва своевременно към консултация с лекар специалист
от съответния профил, или към извършване на допълнителни изследвания или лечение.

Източник: НЗОК